Udostępnianie piśmiennictwa

„Udostępnianie piśmiennictwa” to program Instytutu Książki realizowany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020”.

Najważniejszym celem programu jest nieograniczone i powszechne udostępnianie, za pośrednictwem Internetu, wybranych dzieł literatury polskiej oraz przekładów literatury światowej, a w szczególności: literatury pięknej i eseistyki, szeroko rozumianej humanistyki współczesnej, literatury dla dzieci i młodzieży, literatury faktu oraz lektur szkolnych.

U podstaw programu leży przekonanie, że dobra kultury, a w tym konkretnym przypadku zasoby piśmiennictwa polskiego i światowego, są dobrami o szczególnym znaczeniu dla społecznego i intelektualnego rozwoju jednostki. Wykluczenie z dostępu do nich – jak stwierdza „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” – oznacza „istotne zagrożenie spójności społecznej i wykorzystania potencjału tkwiącego w kulturze”.

Listę dzieł rekomendowanych do objęcia programem ustala co roku Zespół Sterujący, który składa się z jedenastu ekspertów powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dwuletnią kadencję na wniosek dyrektora Instytutu Książki.

Lista utworów proponowanych do objęcia programem jest ustalana na podstawie zgłoszeń osób prywatnych, instytucji i organizacji dokonywanych za pomocą formularza na stronie www.instytutksiazki.pl/otwartezasoby, uzupełnionych o propozycje członków Zespołu Sterującego.

Termin przyjmowania zgłoszeń rekomendowanych dzieł jest corocznie ogłaszany w regulaminie programu.

Zespół Sterujący dokonuje oceny każdego zgłoszenia według ustalonych w regulaminie kryteriów, a następnie przedkłada listę dzieł rekomendowanych do wykupu do akceptacji Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.

Zaakceptowana lista dzieł jest ogłaszana publicznie na stronie Instytutu Książki w terminie podanym w regulaminie programu.

Dzieła wykupywane są zgodnie z kolejnością na liście rekomendacji, aż do wyczerpania limitu finansowego na dany rok, określanego przez dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel, oraz w zależności od możliwości prawnych do nabycia autorskich praw majątkowych i licencji.

Dzieła, do których zakupiono licencje, dostępne są nieodpłatnie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA: www.polona.pl

Programem objęte są dzieła, w stosunku do których upłynęło co najmniej 30 lat od momentu ich pierwszej polskiej publikacji. Zasady powyższej nie stosuje się w przypadku dzieł wykorzystywanych jako lektury szkolne.

Lista dzieł rekomendowanych w 2014 roku

Lista dzieł rekomendowanych w 2015 roku

Lista dzieł rekomendowanych w 2016 roku

Lista dzieł rekomendowanych (kompletna)

Lista dzieł zakupionych w ramach programu

Regulamin programu

Informacje praktyczne dla wydawców zainteresowanych wydaniem dzieł, do których zakupiono prawa w ramach programu "Udostępnianie Piśmiennictwa"

Oświadczenie wydawcy

Kontakt w sprawie programu:

Instytut Książki
biuro w Warszawie

(+48) 22 656 63 86 lub 7 lub 8
fax: (+48) 22 656 63 89
e-mail: warszawa[at]instytutksiazki.pl

Pl. Defilad 1, IX piętro, p. 911
(Pałac Kultury i Nauki)
00-901 Warszawa