Katarzyna Litwin


Tłumaczy z języka polskiego na:
rosyjski
ukraiński

Dziedzina
Dramat

Email: tlumacz@litwin.rzeszow.pl
Strona www: www.litwin.rzeszow.pl


Bio

Nazywam się Katarzyna Litwin, ukończyłam filologię ukraińską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawo w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego z tytułem magistra. W ramach współpracy międzyuczelnianej wyjechałam na część studiów prawniczych do Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Dodatkowo odbyłam kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia, prowadzony przez Spółdzielnię Pracy „Oświata” oraz kurs tłumaczeń uwierzytelnionych w zakresie j. ukraińskiego, prowadzony przez Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jestem prawnikiem i tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego (TP/636/07). Obecnie jestem również doktorantką w Katedrze Prawa Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Pracuję jako tłumacz j. ukraińskiego i rosyjskiego w biurze tłumaczeń „Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C.”. Od 2014 r. pełnię funkcję Głównego Eksperta ds. Terminologii Prawnej Instytutu Integracji Europejskiej, a od 2015 r. – pracuję również na stanowisku prawnika we lwowskiej kancelarii adwokackiej mec. Vadyma Melko. Jestem założycielem Polskiego Centrum Prawa IUSTUS z oddziałem we Lwowie, którego głównym celem jest budowanie partnerstwa poprzez realizację wspólnych polsko-ukraińskich inicjatyw.

Jestem współautorką tłumaczenia Kodeksu celnego Ukrainy na j. polski wydanego przez Instytut Integracji Europejskiej w 2013 (do nabycia w księgarni Instytutu). Ponadto jestem autorką polskich i ukraińskich publikacji (opracowanych na podstawie tłumaczeń własnych publikacji naukowych) na temat prawa polskiego i ukraińskiego:

Katarzyna Litwin, „Ochrona praw własności intelektualnej w prawie celnym Ukrainy” // red. Mieczysław Adamowicz i Agnieszka Siedlecka „Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej”, Biała Podlaska 2008, s. 233-239,
Katarzyna Litwin, „Odpowiedzialność karna sędziów w świetle art. 375 Kodeksu karnego Ukrainy (wydanie przez sędziego orzeczenia ze świadomością jego niezgodności z prawem)” // red. Marcin Pieniążek, „Prawo publiczne – Zagadnienia wybrane”, Kraków 2009, s. 137-147,
Litwin Katarzyna, „Ochrona umowy o pracę w świetle ukraińskiego prawa karnego” // red. Bogusław Przywora, „Prawa i wolności obywatelskie. Wybrane zagadnienia z kodeksu pracy”, Kraków 2012, s. 120-128,
Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt, „Problematyka prawna „poświadczonego odpisu” w zawodzie tłumacza przysięgłego – uwagi de lege lata i de lege ferenda ” // red. Aleksandra Matulewska, „Legilingwistyka Porównawcza” nr 9/2012, s. 67-78,
Katarzyna Litwin, Kateryna Kuzmina, «Влияние законодательства первой половины ХХ века на современное регулирование прав и обязанностей присяжного переводчика в Польше» // ed. Aleksandra Matulewska, „Comparative Legilinguistics International Journal for Legal Communication” nr 11/2012, s. 55-70,
Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt, „Life of a pregnant woman as an object of aggravated homicide under Ukrainian law” // red. Kaja Kowalczewska, Joanna Przywora, “Kobieta w prawie. Woman in law. Gender is force multiplier”, Kraków 2012, s. 187-195,
Katarzyna Litwin, Łukasz Rachtan „Ukraińskie kary kryminalne w przekładzie na język polski” // red. Aleksandra Matulewska, „Legilingwistyka Porównawcza” nr 9/2012, s. 41-54,
Літвін Катажина Адамівна, «Щодо доцільності впровадження кваліфікованого виду вбивства до польського законодавства» // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 квітня 2012 року, у 4-ч томах, – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т. 1. – 108 с., с. 54-57,
Літвін Катажина Адамівна, «Кваліфіковані види вбивства у світлі законодавства Республіки Польщі (ст. 148 §§ 2 і 3 КК)» // Право, суспільство та держава: форми взаємодії: Міжнародна практична конференція, м. Київ, 21-22 березня 2012 року. – Київ: у 3-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 3. – 128 с., с.44-47,
Літвін Катажина Адамівна, «Уможливлення або спрощення перебування іноземця на території Польщі всупереч закону в світлі польського кримінального законодавства» // «Від громадянського суспільства – до правової держави» (збірник розміщено на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Інтернет в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів): http://DSpace.univer.kharkov.ua«юридичний факультет» та на сайті юридичного факультету: http://www-jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи //VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»): Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 581 с., с. 18-22,
Mariusz Kusion, Katarzyna Litwin, „Internet i podsłuchy, czyli prowokacja artystyczna i dziennikarska przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii – aspekty oceny prawnokarnej”, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” nr 1 (12), 2013 (Kraków), s. 65-82,
Літвін Катажина Адамівна, «Винагорода перекладача за участь у кримінальних справах у світлі польських правових джерел початку XX ст.» // Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених, Вип. V: у 7-х част. / Редкол.: чл-кор. НАНУ, проф. В.Ф. Колесник (голова), доц. О. Ю. Комаренко (заст. голови), І. В. Семеніст (відп. ред.) та ін. – Ч.6. – К., 2012. – 72 с., с. 58-59,
Літвін Катажина Адамівна, «Правові підстави захисту прав української національної меншини у Польщі» // Впив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 квітня 2012 року. – у 4-х томах. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т.1. – 108 с., с. 49-51,
Літвін Катажина Адамівна, «Труднощі формування дефініції терміна «національна меншина» в польському законодавстві» – «Мова і суспільство» вип. 4, 2013 (Львів), s. 67-73,
Літвін Катажина Адамівна, «Термінологія польської системи кримінальних покарань – проблеми україномовного перекладу» – «Проблеми слов’янознавства» № 62, 2013 (Львів), s. 206-212,
Katarzyna Litwin, „Realizacja konstytucyjnej zasady ochrony życia człowieka w prawie karnym Ukrainy” //red. Małgorzata Witek, „Wybrane Zasady Prawa Konstytucyjnego w Państwach Współczesnych”, Kraków 2011, s. 147-158,
Katarzyna Litwin, "Ukraińska podziemna działalność wydawnicza jako przejaw walki o wolność słowa"// red. Przemysław Gasztold-Seń, Natalia Jarska, Jan Olaszek, "Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku", Warszawa 2016, s. 347-362.
Tłumaczyłam również z języka rosyjskiego sztuki teatralne Olega Żiugżdy, z których dwie wystawiane były w teatrze "Maska" w Rzeszowie ("Królewna Śnieżka" i "Najmniejszy samolot na świecie"). Tłumaczyłam również kilka prac doktorskich i publikacji naukowych na j. polski i ukraiński z zakresu prawa i filozofii.
Występowałam jako prelegent na licznych prawniczych i filologicznych konferencjach polskich i zagranicznych oraz w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego („Prawo a praktyka w zawodzie tłumacza przysięgłego”). Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Naczelnej Organizacji Technicznej (Rejestr Tłumaczy numer 011481).

Stale uczę się języków, udoskonalam swoje kwalifikacje translatorskie, językowe i merytoryczne. Tłumaczenie tekstów literackich jest moją prawdziwą pasją i marzeniem.