Mikalaj Khaustovich


Tłumaczy z języka polskiego na:
białoruski

Dziedzina

Email: m.khaustovich@uw.edu.pl
Strona www: http://khblit.narod.ru/
Tłumaczenia:

2015
 • Imię i nazwisko autora: Edward Tomasz Massalski
  Tytuł oryginału: Pan Podstolic
  Tytuł przekładu: Пан Падстоліц, альбо Чым мы ёсць і чым быць можам
  Wydawnictwo i miejsce publikacji:
  Język tłumaczenia: białoruski

2010
 • Imię i nazwisko autora: Ignacy Jackowski
  Tytuł oryginału: Powieść z czasu mojego czyli Przygody litewskie
  Tytuł przekładu: Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Katedra Białorutenistyki UW, Warszawa
  Drugi tłumacz: Halina żarko
  Język tłumaczenia: białoruski

 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Stankiewicz
  Tytuł oryginału: Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej
  Tytuł przekładu: Беларускія элементы ў польскай рамантычнай паэзіі
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Вільня-Беласток, Інстытут Беларусістыкі
  Język tłumaczenia: białoruski

1993
 • Imię i nazwisko autora: Regina Salomea Pilsztynowa
  Tytuł oryginału: Proceder podruży i życia mego awantur
  Tytuł przekładu: Авантуры майго жыцця
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Мінск, Мастацкая літаратура
  Język tłumaczenia: białoruski

1990
 • Imię i nazwisko autora: Jan Barszcyewski
  Tytuł oryginału: Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach
  Tytuł przekładu: Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Мінск, Мастацкая літаратура
  Język tłumaczenia: białoruski

Bio

Urodziłem się 10 sierpnia 1959 roku we wsi Młynka obwodu Mińskiego na Białorusi. W roku 1980 podjąłem studia białorutenistyczne na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Już wtedy swoje badania naukowe skon centrowałem na problematyce białorusko-polskich związków literackich. Jednocześnie zacząłem pracę nad tłumaczeniem dzieł polskich na język białoruski.
W listopadzie 1988 r. rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, przygotowując rozprawę doktorską nt. Białoruski ruch społeczno-literacki w XIX wieku. W grudniu 1993 roku uzyskałem w Akademii Nauk Republiki Białoruś stopień doktora nauk filologicznych.
Od grudnia 1991 roku podjąłem pracę na stanowisku wykładowcy w Katedrze Literatury Białoruskiej na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.
Od 1996 roku pracowałem na stanowisku docenta, a od r. 2000 pełniłem funkcję kierownika Katedry Historii Literatury Białoruskiej. Stopień doktora habilitowanego uzyskałem na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w listopadzie 2003 roku na podstawie rozprawy Metoda artystyczna Jana Barszczewskiego i rozwój literatury białoruskiej lat 30–40 XIX wieku.
Od października roku 2005 roku pracuję na stanowisku profesora w Katedrze Białorutenistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. We wrześniu 2009 r. uzyskałem tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (nominacja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).
Jestem autorem ponad 200 publikacji w czasopismach i pracach naukowych oraz autorem i tłumaczem 22 książek i podręczników.
Swoją aktywność naukową zaznaczyłem czynnym udziałem w 61 konferencji naukowej, krajowych i zagranicznych, zwykle o zasięgu międzynarodowym.
Jestem współredaktorem rocznika Acta Albaruthenica (Mińsk–Warszawa 2003–2013, tt. III, V–XIII).