Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1
Czy w ramach wkładu własnego w programie Kraszewski 2017 możemy zakupić komputer (serwer) za kwotę przekraczającą 3500 zł?

Odpowiedź:

Z finansowego wkładu własnego można zakupić urządzenia komputerowe, oprogramowanie i komputerowe urządzenia peryferyjne o jednostkowej cenie nabycia wyższej od 3 500,00 zł.

Pytanie 2
Chciałabym zapytać, czy jeśli w 2012 r. byliśmy beneficjentem programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek", to czy w tegorocznej edycji możemy jeszcze raz aplikować?
Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji programu.

Pytanie 3

Czy zakup niszczarek jest kosztem kwalifikowalnym w programie Kraszewski?
Odpowiedź:

Nie, zakup niszczarek nie jest kosztem kwalifikowanym w programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017".

Pytanie 4

Czy Biblioteka Powiatowa może składać wniosek? A jeżeli nie, to czy będzie jakiś program dla Bibliotek powiatowych?

Odpowiedź:

Biblioteka powiatowa nie jest uprawnionym wnioskodawcą w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. W 2017 r. nie przewiduje się uruchomienia odrębnego programu dla bibliotek powiatowych.

Pytanie 5
Czy instytucje, które otrzymały dofinansowanie w I Edycji w 2012 roku, mogą w tym roku składać wniosek i starać się o dotację?

Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo wziął udział w tegorocznej edycji programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek".

Pytanie 6:

Mam pytanie odnośnie wniosku  „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Zastanawiamy się, czy jednostkowa cena nabycia (3.500 zł) każdego urządzenia i oprogramowania liczy się osobno do komputera, monitora, klawiatury, czy całego zestawu komputerowego?

Odpowiedź:

Zakupione rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, wpisuje się do ewidencji środków trwałych, która m.in. zawiera wartość początkową aktywa.

Jeśli do tej ewidencji wpisany będzie cały zestaw komputerowy jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się do całego zestawu.

Jeśli wpisany będzie np. monitor jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się tylko do monitora.

Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych przez bibliotekę.

Pytanie 7:

W związku z ogłoszonym naborem do projektu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 proszę o odpowiedź czy Biblioteka, która uzyskała dotację z tego programy w 2016 roku może aplikować w 2017 roku.
Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo wziął udział w tegorocznej edycji programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek".

Pytanie 8:

Czy biblioteka w ramach Edycji 2017 może zakupić używane zestawy komputerów stacjonarnych i przenośnych?

Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo zakupić także używane zestawy komputerowe.

Pytanie 9:

Czy zakupione komputery muszą być przeznaczone tylko dla czytelników/użytkowników biblioteki?

Odpowiedź:

Zakupione komputery mogą służyć nie tylko czytelnikom/użytkownikom, ale też pracownikom/obsłudze biblioteki.


Pytanie 10:

Czy biblioteka, która ubiega się o dofinansowanie z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017" musi wystąpić o zapytanie cenowe (ofertowe) do sklepów komputerowych. Nasza miejscowość jest mała i wolałbym skorzystać ze sklepu, który ma najlepszą ofertę, niekoniecznie z naszego miasta. Jakie są procedury?

Odpowiedź:

Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.


Pytanie 11:

Proszę o informację czy w projekcie może być ujęta drukarka 3D, projektor (rzutnik) i tablica multimedialna?

Odpowiedź:

Zakup drukarki 3D,  projektora oraz tablicy multimedialnej, które współpracują z komputerem stacjonarnym bądź komputerem przenośnym, mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

Pytanie 12:

Czy mogłabym wysłać mailowo sam preliminarz (IV) do sprawdzenia?

Odpowiedź:

Prosimy o przesłanie całego wypełnionego wniosku pocztą tradycyjną do Instytutu Książki.

Pytanie 13:

W pytaniach i odpowiedziach na Państwa stronach jest informacja, że biblioteki powiatowe nie mogą brać udziału w programie. Proszę o podanie na jakiej podstawie udzielono tej odpowiedzi, ponieważ w regulaminie nie znalazłam takiego ograniczenia.

Odpowiedź:

Paragraf 3 Regulaminu mówi, że uprawnionymi wnioskodawcami są wyłącznie te biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska. Uprawnionym wnioskodawcą może być biblioteka łącząca funkcje np. powiatowej i miejskiej, o ile organizatorem jest gmina, a nie powiat.  

Pytanie 14:

Piszę do Państwa z biblioteki mieszczącej się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w [...]. Za pozwoleniem Pana dyrektora chciałabym się zapytać czy nasza biblioteka też mogłaby aplikować do programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017" ?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią §3 Regulaminu o dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska.

Pytanie 15:

Proszę o informację, czy biblioteka, która została wyposażona (również w komputery) ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ „Infrastruktura bibliotek” może ubiegać się o zakup komputerów z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Dziękuję serdecznie.

Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.


Pytanie 16:

Chciałam  zapytać  czy w ramach programu  Kraszewski 2017 można zakupić czytnik e-book?

Odpowiedź:

Tak, jest to koszt kwalifikowany.


Pytanie 17:

W wyszukiwarce kodów terytorialnych GUS-u znaleźliśmy podwójny kod dla naszej gminy. Posiadamy odrębny kod dla obszaru wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej i odrębny dla miasta w gminie miejsko-wiejskiej. Proszę o sprecyzowanie, o który obszar gminy chodzi we wniosku. 

Odpowiedź:

W przypadku, w którym w skład gminy wiejsko-miejskiej wchodzą obszar wiejski oraz miasto, należy podawać kod gminy miejsko-wiejskiej, a nie kod obszaru wiejskiego lub kod miasta. W celu weryfikacji poprawności kodu gminy należy sprawdzić czy jest on taki sam jak w wykazie wskaźników G, do którego link zamieszczony jest w formularzu wniosku. Wyszukiwarka kodów terytorialnych GUS może wprowadzić w błąd, ponieważ po jej otwarciu pokazywane są kody terytorialne rozwinięte do poziomu obszarów w gminie. Jeśli otworzy się pełny wykaz kodów klikając na nazwę własną gminy, to zostanie pokazany kod gminy nadrzędny nad kodami obszarów w gminie. Nie ma przy tym znaczenia czy siedzibą wnioskodawcy jest konkretny obszar w gminie, ponieważ wskaźnik G odnosi się wyłącznie do całej gminy, a nie do jej części.


Pytanie 18:

Chciałbym zapytać czy do komputerów stacjonarnych i przenośnych w programie Kraszewski 2017 zaliczają się również komputery typu ALL IN ONE?

Odpowiedź:

Zakupy komputerów typu ALL IN ONE są kosztami kwalifikowanymi.

Pytanie 19:

Czy mogłabym prosić o interpretacje paragrafu 11 pkt. 1 Regulaminu Programu Instytutu Książki Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017r.. Szczególnie zależy mi na wyjaśnieniu czy biblioteka gminna w ramach wkładu własnego może wnieść środki pochodzące z budżetu gminy.

Odpowiedź:

Finansowy wkład własny może pochodzić z dotacji udzielonych przez organizatora – zarówno podmiotowej, jak i celowej.

Pytanie 20:

Witam, mam pytanie czy ze srodkow programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 można zakupić aparat fotograficzny, odtwarzacz dvd czy telewizor?
Odpowiedź:
Niestety, zakup aparatu fotograficznego, odtwarzacza DVD oraz telewizora nie jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 21:

Zwracam się z pytaniem dotyczącym programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” § 11 „przez finansowy wkład własny rozumie się środki pozyskane z innych źródeł, z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu MKiDN i instytucji zarządzającej” tzn. nie mogą to być środki finansowe od naszego organizatora, czyli w naszym przypadku Gminy [...]. Czy to tylko dotyczy dotacji podmiotowej, a może być jako wkład własny np. dotacja celowa od organizatora z przeznaczeniem na dofinansowanie tego projektu?

Odpowiedź:

Instytucją zarządzającą w rozumieniu Regulaminu jest Instytut Książki (chodzi o instytucję zarządzającą programem „Kraszewski”). Finansowy wkład własny może pochodzić z dotacji udzielonych przez organizatora – zarówno podmiotowej, jak i celowej.

Pytanie 22:

Proszę o odpowiedź czy dyski twarde wewnętrzne podlegają dofinansowaniu?

Odpowiedź:

Tak, ze środków dotacyjnych można zakupić dysk twardy.

Pytanie 23:

Czy w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 można kupić: tablety i rzutnik (projektor multimedialny) w ocenie różnych osób jest to urządzenie wyjścia, dla niektórych nie. Chciałabym się upewnić.

Drugie pytanie dotyczy zakupu komputera stacjonarnego o kwocie wyższej niż 3500 zł, zakupionego w całości z wkładu własnego - czy jest to możliwe?

Odpowiedź:
Tak, w ramach programu możecie Państwo zakupić tablety i rzutniki (projektory multimedialne).

Tak, z finansowego wkładu własnego można zakupić urządzenia komputerowe, oprogramowanie i komputerowe urządzenia peryferyjne o jednostkowej cenie nabycia wyższej od 3 500,00 zł.

Pytanie 24:

W programie maksymalna kwota dofinansowania to 30.000 zł, a więc nie przekracza 30 000 euro. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, które mówią, że do 30 tys. euro nie jest wymagane stosowanie procedur wskazanych w tych przepisach. Czy należny rozumieć, że wystarczy rozeznanie cenowe w sklepach, np. internetowych? Czy trzeba opublikować zapytanie ofertowe?

Odpowiedź:
Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.

Pytanie 25:

Otrzymaliśmy dotację z MKiDN na budowę nowego obiektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020, planowany termin zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytku, a co za tym idzie całkowitego rozliczenia dotacji, to rok 2018. Czy możemy składać wniosek w ramach programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”?

Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Pytanie 26:
Uprzejmie proszę o informacje, czy konieczne jest podawanie marki sprzętu, który chcemy zakupić?
Odpowiedź:

Nie, nie musicie Państwo we wniosku podawać marek/firm sprzętu, który chcecie zakupić.

Pytanie 27:

Czy w ramach jednego zadania w programie Kraszewski możemy zakupić komputery zarówno dla biblioteki głównej, jak i dla filii?

Odpowiedź:
Tak, w ramach jednego zadania można zakupić sprzęt dla biblioteki głównej i filii.

Pytanie 28:

Pracuję w małej szkole podstawowej jako bibliotekarz. Czy jako szkoła  możemy brać udział w programie  Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017?  Jakie mamy szanse ?

Odpowiedź:

Niestety – biblioteki szkolne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Zgodnie z regulaminem programu uprawnione do składania wniosku są wyłącznie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska.

Pytanie 29:

Czy czytniki e-booków można kupić? 

Odpowiedź:
Koszt zakupu czytników e-booków jest kosztem kwalifikowanym - w ramach zadania można je zakupić.

Pytanie 30:
Czy jeśli nasza biblioteka brała udział we wcześniejszej edycji programu Kraszewski, to możemy wystartować też w edycji 2017?

Odpowiedź:
Tak, biblioteki biorące udział we wcześniejszych edycjach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" mogą wziąć udział w tegorocznej edycji programu.

Pytanie 31:

Czy biblioteka gminna, pracująca w wymiarze ½ etatu, może składać wniosek do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” ?

Odpowiedź:

Tak, biblioteki gminne, które pracują w wymiarze ½ etatu mogą składać wnioski do programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017".

Pytanie 32:

Mam pytanie, jestem w trakcie przygotowywania wniosku Kraszewski 2017 i czy w punkcie IV. Preliminarz całkowitych wydatków na realizację zadania trzeba rozpisywać np.  lp.1. komputer stacjonarny, lp.2. monitor, lp.3 mysz lp.4 klawiatura, czy wystarczy napisać zestaw komputerowy?

Odpowiedź:

Sposób ujęcia w preliminarzu zakupione sprzętu zależy od tego, w jaki sposób jest on ujęty przez bibliotekę w ewidencji środków trwałych:

Zakupione rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, wpisuje się do ewidencji środków trwałych, która m.in. zawiera wartość początkową aktywa.

Jeśli do tej ewidencji wpisany będzie cały zestaw komputerowy jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się do całego zestawu.

Jeśli wpisany będzie np. monitor jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się tylko do monitora.

Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych przez bibliotekę.

Pytanie 33:

Centrum Kultury, w skład którego wchodzi biblioteka jest podatnikiem podatku VAT. Odliczenia ma tylko z działalności opodatkowanej (kino, barek, wynajem sali). Biblioteka, dla której zostanie dokonany zakup sprzętu komputerowego nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma odliczeń. Jakie ceny powinny być ujęte w preliminarzu?

Odpowiedź:
W takim przypadku należy ująć w preliminarzu kwoty brutto, czyli zawierające podatek VAT.


Pytanie 34:
Jaki kod terytorialny należy wpisać dla Gminy Łódź, która w wykazie GUS-u ma kilka kodów?

Odpowiedź:

W przypadku dużych miast kody terytorialne rozwijają się na delegatury, które są powiązane z obszarami tych miast. Właściwym kodem będzie ten, który jest przypisany do miasta, a nie do poszczególnych delegatur. W celu weryfikacji poprawności kodu miasta należy sprawdzić czy jest on taki sam jak w wykazie wskaźników G, do którego link zamieszczony jest w formularzu wniosku. Nie ma przy tym znaczenia czy siedzibą wnioskodawcy jest konkretny obszar w mieście, ponieważ wskaźnik G powinien odnosić się do całego miasta-gminy, a nie do jego części. W przypadku Łodzi prawidłowym kodem terytorialnym będzie 1061011. Taki sam kod został użyty przy wskaźniku G dla Łodzi.


Pytanie 35:
Zwracam się z zapytaniem kiedy nastąpiłoby zawieranie umów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku? Staram sie o zwiekszenie dotacje przedmiotowej i stąd moje pytanie.
Odpowiedź:
Wyniki konkursu powinny być ogłoszone do 31 maja br. Następnie wnioskodawcom zakwalifikowanym do dofinansowania będą przesyłane umowy do podpisu. Umowy te powinny być podpisane przez obie strony w terminie umożliwiającym realizację zadania do 30 listopada br.


Pytanie 36:
Czy zakup mikrofonów bezprzewodowych jest kosztem kwalifikowalnym w programie Kraszewski 2017?
Odpowiedź:
Mikrofon bezprzewodowy jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 37:
W ubiegłym roku ze względu na błędy nie otrzymaliśmy dofinansowania na zakup komputerów. Czy w bieżącym roku możemy składać podobny wniosek? 

Odpowiedź:

Tak, oczywiście - możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji Programu. Proszę pamiętać, że w tym roku zmienił się regulamin i wniosek, a także, że wnioski należy wysyłać na adres krakowskiej siedziby Instytutu Książki.

Pytanie 38:

W ramach programu maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30000 zł. Natomiast kwota całego zadania może być większa, czy tak? 

Odpowiedź:

Tak, oczywiście - kwota 30 000 zł odnosi się do maksymalnej kwoty dofinansowania, a nie maksymalnej kwoty kosztu całkowitego.

Pytanie 39:

Czy w ramach programu możemy zakupić czytniki do kodów kreskowych?

Odpowiedź:

Tak, czytniki kodów są wyszczególnione wśród sprzętu, którego zakup jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 40:

Mam pytanie odnośnie możliwości ujęcia w preliminarzu(jako koszty kwalifikowane) następujących pozycji:

1. Lupa elektroniczna (powiększalnik kieszonkowy ) – np. Compact + HD

(powiększa tekst po przyłożeniu do gazety, książki- umożliwiłoby czytanie gazet i książek przez osoby niedowidzące i korzystanie z czytelni)

2. Odtwarzacze książek mówionych np. Czytaki NPN , czytaki Plus.

3. Powiększalnik do tekstu z wbudowaną kamerką np. Bierley ColorMouse USB -tekst widoczny na monitorze powiększalnika lub na ekranie komputera.

Odpowiedź:
AD 1: Nie, niestety nie można zakupić lupy elektronicznej.

AD 2: Tak, koszt zakupu czytaków jest kosztem kwalifikowanym

AD 3: Nie, niestety nie można zakupić powiększalnika.

Pytanie 41:
Mam pytanie odnośnie preliminarza kosztów. Jeżeli teraz wstawię kwoty zebrane od dostawców (bez zapytań ofertowych, tj. orientacyjnie), a póżniej w wyniku zapytań ofertowych okaże się, że któraś firma zaproponawała niższe kwoty zakupu urządzeń, a przyznano wnioskowaną kwotę, to co wtedy?:
czy będę musiała zmienić wartość w preliminarzu kosztów,

czy zwrócić różnicę,

czy kupić więcej urządzeń, zeby wykorzystać przyznaną kwotę.

W tym momencie nie mogę rozesłać zapytań ofertowych (które są wymagane powyżej określonej kwoty - pzp) do dostawców, ponieważ nie mgę związać się umową, gdyż nie mam pewności, czy otrzymam dotację. Ostateczne zapytania ofertowe mogę wysłać do dostawców wyłącznie po podpisaniu umowy na dofiansowanie zadania.

Odpowiedź:

Jeśli okaże się, że zaproponuje się Pani niższe kwoty, może Pani zmienić wartości w preliminarzu kosztów (zwracając uwagę na dopuszczalną wielkość zmian - mając na uwadze zapis § 11, ust. 6 Regulaminu program) lub zakupić więcej urządzeń.

Pytanie 42:

Czy kosztem kwalifikowanym w projekcje Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 jest zakup czytaków dla osób niewidomych?

Odpowiedź:

Tak, koszt zakupu czytaków jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 43:

Uprzejmie proszę o informację czy w ramach projektu "Kraszewski" można zakupić jako jednostkę wejścia-wyjścia projektor multimedialny oraz ekran.

Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo zakupić projektor multimedialny oraz ekran.

Pytanie 44:

Piszę do Państwa z zapytaniem: Czy w ramach projektu "KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017" można zakupić TABLICĘ INTERAKTYWNĄ? 

Odpowiedź:

Tak, koszt zakupu tablicy interaktywnej (multimedialnej) będzie kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 45:
Mam pytanie odnośnie preliminarza całkowitych wydatków na realizację zadania, otóż we wniosku wzorcowym wyszczególniony w tabeli  jest  komputer stacjonarny czy chodzi tu o zestaw(jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura, oprogramowanie) czy chodzi tu tylko o jednostkę centralną. W tej sytuacji jak będzie prawidłowo wpisane w preliminarzu: 1)   komputery stacjonarne (zestaw:jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura, oprogramowanie) - 4 szt. czy 1) komputer stacjonarny jednostka centralna - 4 szt, 2) monitor - 4 szt. 3) klawiatura - 4 szt itd.

Odpowiedź:

Sposób ujęcia w preliminarzu zakupione sprzętu zależy od tego, w jaki sposób jest on ujęty przez bibliotekę w ewidencji środków trwałych: Zakupione rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, wpisuje się do ewidencji środków trwałych, która m.in. zawiera wartość początkową aktywa.

Jeśli do tej ewidencji wpisany będzie cały zestaw komputerowy jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się do całego zestawu. Jeśli wpisany będzie np. monitor jako jedno urządzenie, to próg 3 500,00 zł odniesie się tylko do monitora. Każdorazowo podstawą oceny powinny być zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych przez bibliotekę.

Pytanie 46:
Cy w ramach wkładu własnego można zakupić urządzenie (firewall par.10 ust. 1 Regulaminu) w kwocie powyżej 3500,00, czy tak jak w przypadku sprzętu zakupionego w ramach dofinansowania wyłącznie do kwoty 3500,00?

Odpowiedź:

Z finansowego wkładu własnego można zakupić urządzenia komputerowe, oprogramowanie i komputerowe urządzenia peryferyjne o jednostkowej cenie nabycia wyższej od 3 500,00 zł.

Pytanie 47:
Odnośnie kwoty 3500,00, jest to kwota netto, czy brutto? (MBP w [...] nie ma prawnej możliwości odliczenia VATu, wobec czego jest on dla nas kosztem kwalifikowanym - par. 10 ust. 4 pkt 1).

Odpowiedź:

W takim przypadku należy ująć w preliminarzu kwoty brutto, czyli zawierające podatek VAT.

Pytanie 48:

W ramach poprzednich naborów otrzymały dotację w ramach Programu Kraszewski nie mogły aplikować o środki. W tegorocznej edycji Programu nie zauważyłem podobnej wzmianki. Czy należy zatem przyjąć, iż bez problemów możemy brać udział w naborze?

Odpowiedź:

Tak, możecie Państwo wziąć udział w tegorocznej edycji programu.


Pytanie 49:
Czy w ramach zadania można kupić do biblioteki zestawy robotów do nauki programowania dla dzieci?

Odpowiedź:

Tak, można taki koszt sfinansować z dotacji.