Infrastruktura bibliotek

09.11.2017 r.

Wyniki odwołań od III naboru

Instytut Książki informuje, że odwołania od III naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” zostały rozpatrzone. Poniżej zamieszczamy listy odwołań rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz błędnych formalnie.

Lista odwołań rozpatrzonych pozytywnie
Lista odwołań rozpatrzonych negatywnie
Lista odwołań błędnych formalnie

18.08.2017 r.

Wyniki III naboru

Instytut Książki informuje, że III nabór wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” został rozstrzygnięty. Poniżej zamieszczamy listy wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz wniosków rozpatrzonych negatywnie.

Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie

12.05.2017 r.

W związku licznymi pytaniami dotyczącymi wyliczenia łącznej powierzchni całkowitej objętej zadaniem (punkt I.3. w formularzu wniosku) poniżej zamieszczamy definicję powierzchni całkowitej.

Powierzchnia całkowita to suma powierzchni wszystkich kondygnacji obiektu w obrysie zewnętrznym ścian na wysokości podłogi oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu, tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, podjazdów, zjazdów do garaży itp. Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje na poziomie terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się elewacji, dachów, obiektów umieszczonych na dachach (szyby windowe, szyby wentylacyjne itp.), ścian, balustrad, ogrodzeń, tablic i gablot zewnętrznych, chodników, parkingów, utwardzonych nawierzchni gruntu, bezpiecznych nawierzchni gruntu, boisk, terenów zielonych, powierzchni zabudowy obiektami małej architektury itp.


22.03.2017 r.

Instytut Książki ogłasza III nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” na podstawie regulaminu ze zmianami obowiązującymi od 10 marca 2017 r.

Termin naboru wniosków upływa 31 maja 2017 roku.

Nabór dotyczy wniosków na zadania rozpoczynające się w 2018 r. dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku zadań wieloletnich dofinansowanie w 2018 r. musi wynosić minimum 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania na wszystkie lata.

Wnioski złożone na zadania rozpoczynające się dofinansowaniem w innym niż 2018 r. lub w niższym procencie dofinansowania w 2018 r. niż wskazany wyżej będą odrzucone z powodów formalnych.

W budżecie priorytetu na lata 2018–2020 pozostały do wykorzystania następujące środki finansowe:


Informujemy, że spotkania informacyjne poświęcone priorytetowi odbędą się w następujących terminach i miejscowościach:

11 kwietnia - Rzeszów

12 kwietnia - Kielce

19 kwietnia - Słupsk

20 kwietnia – Szczecin

26 kwietnia – Poznań

5 maja – Katowice

8 maja – Wrocław

10 maja – Kraków

11 maja – Warszawa

15 maja – Bydgoszcz

16 maja – Olsztyn

17 maja - Białystok

18 maja – Lublin

Organizatorami spotkań są wojewódzkie biblioteki publiczne, w Słupsku – miejska biblioteka publiczna. Spotkania poprowadzi Pan Ryszard Skrzypczak Wicedyrektor Instytutu Książki.

20.03.2017 r.

Instytut Książki informuje, że odwołania w ramach II naboru zostały rozstrzygnięte. Wszystkie odwołania zostały rozpatrzone negatywnie.„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020.

W ramach programu zdefiniowany został Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W ramach priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem  budynków bibliotek.

Priorytet „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Operatorem Priorytetu  „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest Instytut Książki.
 
Kontakt:
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Anna Zagórska
a.zagorska[at]instytut­ksiazki.pl
12 61 71 911
694 268 148

Joanna Odolska
j.odolska[at]instytutksiazki.pl
12 61 71 912
694 268 027

Pliki do pobrania:

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze zmianami obowiązującymi od 10 marca 2017 r.

Oświadczenie o nieodpowiednim stanie technicznym budynku biblioteki

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze zmianami obowiązującymi od 8 sierpnia 2016 r.

Regulamin Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020,
WARIANT 1
dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 2
dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+, dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020
WARIANT 3
dla zadania obejmującego filię

Kwalifikowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycyjnych)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

Instrukcja krok po kroku EBOI: od założenia konta do złożenia i wysłania wniosku

Wniosek wzorcowy - Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Wzór umowy o dofinansowanie - Infrastruktura bibliotek 2016-2020

Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy w części finansowanej z dotacji

Formularz raportu częściowego z wykonania zadania

Formularz raportu końcowego z wykonania zadania

Sprawozdanie roczne z utrzymania standardów