Infrastruktura bibliotek

Uwaga!

Informujemy, że po naborze wniosków z 15 stycznia 2014 roku wszystkie środki finansowe (majątkowe i bieżące) przeznaczone na dofinansowanie zadań w latach 2011-2015 zostały wyczerpane. W związku z tym nabory wniosków ogłoszone na luty i marzec 2014 roku zostają odwołane.

Wynik naboru został ogłoszony w terminie ustalonym w Regulaminie Programu.


PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

W grudniu 2012 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe zasady realizacji zadań przez beneficjentów Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, wprowadzając szereg korzystnych dla wnioskodawców rozwiązań, ułatwiających im realizację planowanych zadań. Omówienie wszystkich zmian zostało zamieszczone w zakładce Pytania i odpowiedzi w części dotyczącej 2013 roku.

Operatorem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest Instytut Książki.

Kontakt:
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Anna Zagórska
a.zagorska@instytut­ksiazki.pl
12 61 71 911
694 268 148

Joanna Bednarek
j.bednarek@instytut­ksiazki.pl
12 61 71 912
694 268 027

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi metody sporządzenia raportu ewaluacyjnego z realizacji zadania, obok zamieszczamy link na stronę internetową dedykowaną temu tematowi: http://www.ww.org.pl/data/elearning/ewaluacja.pdf

W przypadku trudności z otworzeniem pliku, proszę pobrać bezpłatny program Adobe Reader klikając na poniższy link http://get.adobe.com/reader/

Pliki do pobrania:

Regulamin Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” 2013-2015

Kwalifikowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych

Regulamin Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” 2011-2012

Wniosek wzorcowy 2013-2015

Wniosek wzorcowy 2011-2012

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”

Instrukcja „Krok po kroku” w systemie EBOI

Karta oceny eksperckiej

Regulamin oceny wniosków w trybie zespoły eksperckiego 2013-2015

Regulamin oceny wniosków w trybie zespoły eksperckiego 2011-2012

Formularz umowy

Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy w części finansowanej z dotacji

Formularz raportu z wykonanego zadania

Załącznik do raportu końcowego z wykonania zadania

Roczne sprawozdanie z utrzymania parametrów zadania